Είναι η Βουλγαρία η ιδανική χώρα για την ίδρυση της επιχείρησης σας;

Illustration for article titled Είναι η Βουλγαρία η ιδανική χώρα για την ίδρυση της επιχείρησης σας;em/em

Στηνχώρα μας, τόσο οι νέοι όσο και οικαταξιωμένοι επιχειρηματίες αντιμετωπίζουνολοένα και περισσότερα προβλήματα καιεμπόδια στην προσπάθεια του «επιχειρείν».Πολλοί είναι οι παράγοντες που συμβάλλουνσε αυτήν την κατάσταση. Ένας σημαντικόςπαράγοντας είναι η πολιτική και οικονομικήαστάθεια που επικρατεί στην χώρα αυτήτην στιγμή. Είναι δύσκολο αν όχι σχεδόνακατόρθωτο να μπορέσει κάποιος νασχεδιάσει τις επόμενες επαγγελματικέςτου κινήσεις όταν η φορολογία αλλάζειχρόνο με τον χρόνο και όταν η εκάστοτεκυβέρνηση δεν έχει ένα σταθερό πλάνοπλεύσης.

Advertisement

Γιααυτό το λόγο ολοένα και περισσότεροιεπιχειρηματίες επιλέγουν την γειτονικήΒουλγαρία προκειμένου να δραστηριοποιηθούνεπιχειρηματικά. Είναι όμως η Βουλγαρίαη κατάλληλη χώρα για τους Έλληνεςεπιχειρηματίες; Μπορεί να σας παρέχειόσα χρειάζεστε; Σε αυτό το άρθρο θαπαρουσιάσουμε μερικούς μόνο από τουςλόγους που καθιστούν την Βουλγαρίαιδανική για την ίδρυση της επιχείρησηςσας, .

Advertisement
  1. Χαμηλόκόστος διαβίωσης

Σίγουραθα έχετε ακούσει ότι το κόστος διαβίωσηςστην Βουλγαρία είναι ιδιαίτερα χαμηλό.Αυτό αληθεύει αφού η Βουλγαρίασυγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο φτηνέςχώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο αναφοράτις καθημερινές ανάγκες ενός ατόμου ήμιας οικογένειας. Αυτά τα έξοδα αφορούντα ενοίκια των σπιτιών (και κατά συνέπειακαι των επαγγελματικών χώρων), την έξοδαδιατροφής και ένδυσης.

Advertisement

Ακόμη,αξίζει να σημειωθεί ότι η Βουλγαρίασυνορεύει με την Ελλάδα και η πρόσβασηαπό την μία χώρα στην άλλη είναι εύκοληκαι οικονομική. Αυτό αφορά βεβαίως όσουςέχουν υποχρεώσεις στην Ελλάδα, καιενδιαφέρονται για την συχνή μετακίνησηαπό την μια χώρα στην άλλη.

  1. Εισφορέςστον Ο.Α.Ε.Ε.
Illustration for article titled Είναι η Βουλγαρία η ιδανική χώρα για την ίδρυση της επιχείρησης σας;em/em
Advertisement

Εάνείστε επιχειρηματίας θα γνωρίζετε ότιτο κόστος ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.Ε είναιιδιαίτερα υψηλό και πολλές φορέςαβάσταχτο για τους επιχειρηματίεςιδιαίτερα εάν βρίσκονται στα πρώτα τουςβήματα.

ΣτηνΒουλγαρία όμως τα πράγματα είναιδιαφορετικά. Ο αντίστοιχος φορέαςασφάλισης στην Βουλγαρία έχει θεσπίσειπολύ χαμηλότερα ποσά σχετικά με τηνασφάλιση των επιχειρηματιών. Για νααντιληφθείτε την διαφορά στα μεγέθητων ποσών αρκεί να σας πούμε ότι στηνΕλλάδα το κόστος ασφάλισης για έναεπιχειρηματία κάθε μήνα ανέρχεταιπερίπου στα 225€. Το αντίστοιχο ποσό στηνΒουλγαρία είναι περίπου 65€ το μήνα.Αντιλαμβάνεστε ότι η διαφορά είναιαρκετά μεγάλη και καταλυτική σε ορισμένεςπεριπτώσεις.

Advertisement

Επιπλέον,θα πρέπει να γνωρίζετε ότι με βάση τηνισχύουσα νομοθεσία στην ΕυρωπαϊκήΈνωση, τα χρόνια που ένας επιχειρηματίαςείναι ασφαλισμένος στην Βουλγαρία,υπολογίζονται στον συνολικό υπολογισμότων ετών όταν πρόκειται κάποιος νασυνταξιοδοτηθεί. Έτσι, δίνεται ηδυνατότητα στους επιχειρηματίες ναπάρουν σύνταξη και από τις δύο χώρεςστις οποίες έχουν δραστηριοποιηθεί καιασφαλιστεί.

  1. ΜειωμένηΓραφειοκρατία

Πολλοίείναι αυτοί στην χώρα μας που επιθυμούννα ιδρύσουν την δική τους επιχείρηση,όμως όταν έρθει η ώρα να ασχοληθούν μεόλες τις διαδικαστικές και γραφειοκρατικέςδιαδικασίες, αποθαρρύνονται όταν βλέπουνπόσο χρονοβόρο είναι.

Advertisement

Ηκατάσταση στην Βουλγαρία όμως είναιδιαφορετική αφού η γραφειοκρατία είναιαισθητά λιγότερη αναφορικά με την ίδρυσηκαι διοίκηση μιας επιχείρησης.Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότιγια τα περισσότερα είδη επιχειρήσεωντο αρχικό απαιτούμενο κεφάλαιο πουαπαιτείται είναι το 1€.

Επίσης,ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι τογεγονός ότι στην Βουλγαρία δεν υπάρχουνκλειστά επαγγέλματα. Δηλαδή όλοι οιπολίτες έχουν πρόσβαση σε όλα ταεπαγγέλματα. Δεν χρειάζεται δηλαδή ναπροβεί ένας επιχειρηματίας στην αγοράάδειας εάν επιθυμεί να ιδρύσει μιαεπιχείρηση σε ένα κλάδο που στην χώραμας θεωρείται κλειστό επάγγελμα.

Advertisement

Σε αυτό το άρθρο έχουμεπαρουσιάσει μερικούς μόνο από τουςλόγους για τους οποίους η σύσταση μιαςεπιχείρησης στην Βουλγαρία μπορεί ναείναι περισσότερο κερδοφόρα και αποδοτικήσε σχέση με μια επιχείρηση στην Ελλάδαή σε μια άλλη Ευρωπαϊκή χώρα. Βέβαια,όπως κάθε νέο επαγγελματικό βήμα,χρειάζεται προσεκτικές κινήσεις,προγραμματισμό και τον υπολογισμό τουαπαιτούμενου ρίσκου. Όμως, όταν τοευρύτερο περιβάλλον στην χώρα πουεπιλέγει κάποιος να δραστηριοποιηθείείναι ευνοϊκό, σίγουρα η αυτοπεποίθησητου επιχειρηματία είναι αυξημένη καθώςκαι οι πιθανότητες να επιτύχει τοεπιχειρηματικό εγχείρημα.

Advertisement

http://www.mfa.bg/embassies/greece/setlang/en

Share This Story

Get our newsletter